All Community created Funds

Help children from three schools participate in STEM fairs Fund
1 nonprofit
Help children from three schools participate in STEM fairs Fund
Подкрепи ученици от три училища да развият свои STEM проекти и да участват на научен фестивал през учебната 2023-2024 година! За провеждането на Sci-High клуб и фестивал в едно училище през учебната 2023-2024 година е необходима сумата от 7000 евро. Общият бюджет за три училища е 21 000 евро. Твоята подкрепа може да го осигури. За осъществяване на клуб Sci-High в едно училище оргазаницията: - обучава 4-ма учители за модератори на клуб Sci-High (обучението има за цел да ги запознае с иновативната методология, която използваме в Sci-High и която могат да използват като допълнителен инструмент в преподаването си) - предоставя готови разработени уроци за провеждане на клуба през учебната година - осигурява допълнително заплащане на 2-ма учители за провеждане на седмични сесии на клуба в училището и организация на училищен фестивал в края на учебната година - осигурява материали на учениците в клуба, за да построят своите прототипи, кампании, симулации - на всеки ученически отбор осигурява подходящ ментор от съответната научна област - подкрепя практическата насоченост на решенията като координира с училищния директор, институции и организации различни инициативи и дискусии - организира и заплаща транспорта на отборите до националния фестивал Sci-High в София, където на края на учебната година се състезават всички отбори, завършили успешно проектите си - подкрепя участия на отборите с техните Sci-High проекти в други състезания и олимпиади. (Две години подред ученически проекти от Sci-High клубовете вземат награди от състезанието SuperSTEM. През последната учебна година 2022/23 един от отборите взе награда от фестивала Fission на Американски колеж, а техен участник спечели Златен медал в предварителния кръг на международната СТЕМ олимпиада). Много от иновативните образователни проекти и инициативи са концентрирани в София и в частни школи. Ние вярваме, че децата в цялата страна имат потенциал, затова нашата цел е да имаме присъствие на място в училище и да покриваме повече области и конкретно такива, които имат по-голяма нужда от това. Тази учебна година фокусът ни е област Хасково. През 2023 година резултатът на Хасково на националното външно оценяване (НВО) в 7ми клас е 48 точки при среден за страната - 55 точки. Областта се намира на 18то място в страната по общ резултат от изпитите по БЕЛ и математика.
🐄 Support ISKCON Cow Protection: Preserving Life, Honoring Tradition 🐄 Fund
1 nonprofit
🐄 Support ISKCON Cow Protection: Preserving Life, Honoring Tradition 🐄 Fund
Dear Friends and Animal Lovers, We are reaching out to you today with a heartfelt plea to join us in a noble cause that transcends boundaries and embodies the essence of compassion and respect for all living beings - the protection of cows. 🌾 Why Cow Protection Matters 🌾 Cows hold a unique and revered place in many cultures worldwide. Their protection is more than just an animal welfare initiative; it represents: ✨ Environmental Harmony: Cows play a crucial role in sustainable agriculture, nurturing the land and enriching our ecosystems. ✨ Ethical Compassion: Protecting cows reflects our shared responsibility to treat all creatures with kindness and dignity. ✨ Cultural Heritage: Cow protection preserves age-old traditions and values that resonate through generations. 🤲 How You Can Make a Difference 🤲 Your support for cow protection can make a significant impact: 🌿 Animal Welfare: Your contribution directly supports the well-being and care of these gentle animals. 🌱 Sustainable Farming: Promote eco-friendly and sustainable farming practices that benefit both cows and the environment. 🌼 Community Unity: Cow protection initiatives often foster a sense of community and shared responsibility. 🙏 Join Us in Nurturing Cows and Communities 🙏 Together, we can create a more compassionate and sustainable world where cows are protected, revered, and cherished. 🌐 Get Involved 🌐 Donate: Your contribution will help provide food, shelter, and medical care for cows in need. Volunteer: Join us in our cow protection efforts and experience the joy of hands-on service. Raise Awareness: Share our mission with friends and family to inspire others to join this vital cause. Visit https://iskconsv.com/bhakti-farms/ to learn more about our cow protection initiatives and make a donation today. Together, let's nurture and protect these gentle souls who have been our companions on this Earth for centuries. Thank you for your compassion and support.
Art therapy for young people with intellectual difficulties Fund
1 nonprofit
Art therapy for young people with intellectual difficulties Fund
Project Northwest Foundation (Проект Северозапад) is starting a campaign to support young people with intellectual difficulties through art therapy and scholarship. The money will be used to buy materials, to hire teachers and provide scholarship. You can find more details here: https://www.facebook.com/profile.php?id=100034534732158 The message from the foundation: Здравейте, предстои ни кампания в покрепа на нашата Арт работилница СЕВЕРОЗАПАД. В нея терапевтична подкрепа и занимания получават младежи с интелектуални затруднения, израснали в институция. За тях, ежедневните занимания в работилницата са възможност да придобиват умения, самочувствие. Те живеят изолирани, нямат на практика друг контакт с външния свят. По-голямата част от тях са поставени под запрещение, което означава, че нямат право на собствени решения, собствен бюджет, самостоятелно придвижване и т.н. Работата в работилницата и с нашите колеги им позволяват да имат пълноценни преживявания, контакти и среща с хора. За тях организираме посещения на събития, изложби и други. Можете да видите изработени от тях продукти. Средствата са ни необходими за осигуряване на арт терапевт, за организиране на тяхна изложба, за закупуване на материали. Когато преди 5 години започнахме да работим с тях, те бяха неуверени, нямаха умения да общуват. Днес те участват в различни базари, презентират своите произведения. Частично успявае да покриваме разходи от продажба на техни продукти, като 30% от средствата се използват за осигуряване на стипендии за тях. Това е линк към фейсбук страницата на работилницата: https://www.facebook.com/profile.php?id=100034534732158
Help Educate Women & Girls in Afghanistan Fund
0 nonprofits
Help Educate Women & Girls in Afghanistan Fund
Since August 2021, the Taliban banned education for girls above 6th grade in Afghanistan. This put a stop to school projects in the region led by Sahar. Instead of giving up on the girls of the region, we have embraced new ways of working with local teachers and organizations to improve equity for girls in Afghanistan through multiple programs in partnership with local organizations. Current programs focus on literacy, computer skills, English, women's empowerment, sewing, and coding! Education is a fundamental right that should be accessible to everyone, regardless of gender. However, in Afghanistan, women and girls have faced numerous educational challenges. Helping to educate women and girls in Afghanistan is a matter of equal rights and a critical step toward building a brighter and more inclusive future for the country. Investing in girls' education can empower them to become leaders, change-makers, and community contributors. Providing educational opportunities to Afghan women and girls can also have a ripple effect, as educated women are more likely to marry later, have healthier families, and be active participants in the workforce. Furthermore, education can play a crucial role in breaking the cycle of poverty by equipping women with the skills and knowledge needed to secure better job opportunities. Our moral duty is to support organizations and initiatives working tirelessly to educate women and girls in Afghanistan as they strive to overcome societal obstacles and create a more equitable society. Together, we can help create a world where all individuals have the opportunity to reach their full potential and contribute to the betterment of their communities.